Pagina wordt geladen ...
zoeken

Privacyverklaring

 

Bij Hawkin Wealth Planning nemen wij privacy uiterst serieus en gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die wij verzamelen en vastleggen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de gegevens van onze relaties en eventuele toekomstige relaties.

 

Artikel 1 Persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze dienstverlening beter op u afstemmen.
 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Artikel 2 Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Als relatie, of toekomstig relatie neemt u één of meerdere diensten van ons af. Om deze dienstverlening goed uit te kunnen voeren hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Er wordt daarom beroep gedaan op de grondslag “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Om onze overeenkomsten na te kunnen leven moeten we persoonsgegevens opvragen bij onze klanten. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor:

 • De persoonlijke gegevens die benodigd zijn voor het maken voor een advies.
 • Het afhandelen van uw aanvragen welke voortvloeien uit het door ons gegeven advies, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
 • Voor het onderhouden van het contact met u, voor onderhoud en controle in het kader van onze zorgplicht, voor klantentevredenheidsonderzoek, of overige communicatie welke samenhangen met onze dienstverlening.
 • Informerende doeleinden, zoals het versturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of afgenomen diensten.
 • Voor commerciële doeleinden, zoals uitbreiden van bestaande pakketten, al dan niet in het kader van onze zorgplicht en in het belang van onze relatie.

Bij een hypotheekaanvraag is er bijvoorbeeld altijd een niet-afgedekte kopie identiteitskaart of paspoort benodigd ter identificatie van de klant. Om onze klanten gedurende hun leven van dienst te kunnen zijn hebben we in ieder geval contactgegevens nodig. Daarnaast hebben we gegevens van de hypotheek en verzekeringen nodig, zodat we onze klanten van dienst kunnen zijn op het moment dat ze schade hebben of een rentevaste periode afloopt. Wij geven doorlopend advies en het is in het belang van de klant dat wij persoonsgegevens te bewaren. Voor het efficiënt uitvoeren van onze financiële dienstverlening kunnen wij tevens toestemming vragen aan de klant om sommige privacygevoelige informatie te bewaren.Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Desalniettemin stellen wij wel klantprofielen op, maar er worden geen bijzondere persoonsgegevens, zoals etniciteit, geloof en politieke voorkeur, in het klantprofiel verwerkt. Tot slot verkrijgen we geen persoonsgegevens van openbare bronnen, maar alleen in direct contact met de klant.

 

Artikel 3 Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Te allen tijde delen wij alleen uw persoonsgegevens indien dit in het belang is van onze relaties en noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast zullen ook deze partijen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van hun relaties conform de wet algemene verordening gegevensbescherming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Hypotheekbanken en andere kredietverstrekkers
 • Makelaars en/of Taxateurs
 • Notariskantoren
 • Advocatenkantoren
 • Boekhoud- en/of administratiekantoren.
 • Overige bedrijven of instanties, indien nodig en ten behoeve van de relatie.

Persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden buiten de EU of een internationale organisatie.

 

Artikel 4 Welke organisatorische en technische maatregelen worden er genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Organisatorische maatregelen

De organisatorische maatregelen die Financieel Adviesburo van Elswijk B.V. neemt zijn onder andere regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Men laat geen persoonsgegevens slingeren. Er wordt geen informatie naar huis meegenomen en er wordt geen informatie opgeslagen op USB-sticks. Eén keer per jaar wordt getoetst of de beveiligingsmaatregelen nog voldoen aan de veiligheidseisen.

In de arbeidscontracten staat een strikte geheimhoudingsplicht door de werknemers omtrent informatie die betrekking heeft op het bedrijf en haar klanten. Het is in de financiële wereld helaas beperkt mogelijk om dezelfde doelen te behalen met minder persoonsgegevens. Ook voor de aanvraag van een schadeverzekering moeten we de persoon kunnen identificeren, maar is de BSN bijvoorbeeld niet relevant. Doordat Financieel Adviesburo van Elswijk niet een zeer groot bedrijf is, moeten de verschillende taken van de werknemers ook door andere werknemers overgenomen kunnen worden. Stel dat een werknemer ziek is, is het niet in het belang van de klant dat de aanvraag vervolgens een week blijft liggen.

 

Technische maatregelen

Er worden een aantal technische maatregelen genomen om de gegevensbeveiliging te optimaliseren. Alle computers worden door middel van wachtwoorden vergrendeld. Daarnaast zit er een alarm op het pand in de verschillende ruimtes, waardoor er binnen een minuut een signaal naar de verantwoordelijke van onze beveiliging wordt gestuurd. De beveiliging van de ICT-omgeving wordt gedaan door Bokxing IT. Software wordt standaard geüpdatet. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een dubbel systeem.

 

Artikel 5 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen zullen alle gegevens benodigd zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening zoals benoemd in artikel 2, zolang er sprake is van een actieve samenwerking is met u als klant.

 

Ook wanneer de samenwerking is beëindigd zullen uw gegevens in ons archief bewaard blijven i.v.m. de wettelijke verplichting die wij hebben vanuit de wet financieel toezicht. Wij kunnen namelijk altijd nog vragen krijgen van u als ex-relatie of betrokken partijen over dossiers uit het verleden. Uw dossier zal aangemerkt worden als historische relatie en niet meer actief gebruikt worden voor bijvoorbeeld actieve benadering m.b.t. commerciële doeleinden. Ook zullen deze gegevens niet meer gedeeld worden met andere partijen zoals vermeld in artikel 3.

 

Fysieke persoonsgegevens en/of overige gevoelige informatie welke wij niet meer gebruiken zullen door ons vernietigd worden conform wettelijke normen. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten zijn beëindigd zullen de persoonsgegevens vernietigd worden.

 

Artikel 6 Welke rechten heeft u als relatie:

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere maatschappij. Dit betreft digitale gegevens en geen papieren gegevens.

Recht op vergetelheid

U heeft tevens het recht op vergetelheid. Als u beroep wil doen op dit recht zult u wel aan één van de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 • De organisatie heeft ze niet meer nodig.
 • U trekt uw toestemming in.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking.
 • De organisatie verwerkt onrechtmatig de gegevens.
 • De organisatie is wettelijk verplicht om na een bepaalde termijn de gegevens te verwijderen.
 • U bent jonger dan 16 jaar en de informatie is verkregen via een app of website.

Recht op informatie

U heeft het recht om te weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze informatie staat beschreven in de voorgaande artikelen.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage m.b.t. uw eigen gegevens. U heeft het recht om op te vragen:

 • Of wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd en gebruiken.
 • Welke gegevens dit zijn.
 • Waarvoor wij deze gebruiken.
 • Of wij deze gegevens met andere partijen delen, Zo ja welke?
 • Hoe wij aan deze gegevens zijn gekomen.

Recht op wijziging en verwijdering

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, of te verwijderen.

U kunt ons verzoeken om foutieve gegevens aan te passen, ontbrekende stukken aan te vullen of indien gewenst door ons te laten verwijderen. Het verwijderen van persoonsgegevens zal beperkt worden tot het verwijderen van uw contact gegevens. Overige gegevens zijn wij verplicht in ons dossier te houden conform de wet financieel toezicht zoals aangegeven in artikel 5. De betrokkene is geenszins verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het gevolg is wel dat er (in de meeste gevallen) geen advies opgesteld kan worden.

Recht van verzet

U heeft het recht ons te vragen persoonsgegevens niet meer te gebruiken en/of te delen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan gebruik van e-mail of telefoonnummers voor commerciële doeleinden waarvoor u eerder wel toestemming voor heeft gegeven.

Recht op het indienen van een klacht.

Als u van mening bent dat wij onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of geven wij geen gehoor op een verzoek m.b.t. uw rechten zoals hierboven genoemd, dient u een formele klacht in te dienen bij ons bedrijf. Indien wij hier ook geen gehoor aan geven kunt u deze klant voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een rechter.

 

Artikel 7 Vragen over privacy en uw persoonsgegevens.

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring of wilt u bijvoorbeeld inzage, een wijzigingen, aanvulling of verwijdering doen m.b.t. uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Als wij er met u niet uitkomen kunt u naar de Autoriteit Persoonsgegevens stappen.

 

Financieel Adviesburo van Elswijk B.V.                                           Autoriteit Persoonsgegevens

postbus 2129                                                                                   Tel. Nr.: 0900 2001 201

7900 BC Hoogeveen                                                                        www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Ook kunt u een e-mail sturen naar info@hawkin.nl                  

 

Keurmerken

 • usp Innovatief
 • usp Dynamisch
 • usp Persoonlijke aandacht
 • usp Integraal advies